banner
作者本人自我介紹

  正陽公,出身閭左,瀛洲東邑人。姓許氏,道號正陽子。
公之為人,降略準而虎額。左掌曰金虎吞日。
仁愛鄉里,好酒喜詩賦。

  少任俠,好舞棍,嘗斃猛獸山豬一頭。為二十斤。
深諳音律。能以鋼琴演奏世界名曲小蜜蜂。
精通數理。大食數字倒背如流。
鄉里譽為神童也。

  及冠,習春秋史記。偶得一盒,加以雷電之力,可啟萬卷書。
略施以文字,則知無不盡。公甚愛之。遂日夜參研。

  又十年,喜觀方盒息影之術。方盒小人,時有笑焉,時而掩面
相泣。若施以西方蠻夷字串,大食數理。可曰番號者,公亦日夜參
悟。以身試矣。

  及不惑,公廢尺棄墨。不理規臬,不從經典。鄉里有不解者,
公必斥曰:『村姑潑婦,不可論也!』或有議公者,公必反譏:
『豚犬可與人言乎?』

  公從法儒,言必行。行不一定果。為求大道,彳亍不能趨。
嘗言:『我命由我不由天,再與天鬪五十年。』豪氣干雲,亂世之
典範矣。